(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Matura ustna 2023

Matura w roku 2023 z wielu względów różniła się od egzaminów zdawanych w latach poprzednich. Po pierwsze do egzaminu przystąpili uczniowie, którzy do szkół ponadpodstawowych poszli jako absolwenci zreformowanych ośmioklasówek. Po drugie – po dwóch latach przerwy na maturę wróciły egzaminy ustne. Na czym polegała i jak przebiegała matura ustna?

Obowiązkowe części matury

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – język polski, matematyka, język obcy. Ma on także obowiązek zdawać egzamin pisemny z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego.

Oprócz matury pisemnej uczniów obowiązuje matura ustna z języka polskiego oraz z języka obcego.

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego oraz egzaminy z języków obcych przeprowadzano w szkołach w dniach 10 – 23 maja. Dokładne daty wyznaczały szkolne zespoły egzaminacyjne.

Przebieg matury ustnej z języka polskiego

Matura ustna z języka polskiego twa 30 minut. 15 minut to czas na przygotowanie odpowiedzi, kolejne 15 minut maturzysta ma na omówienie zagadnień i na odpowiedź na pytania zadawane przez członków komisji egzaminacyjnej.

Na egzaminie maturzyści losują zagadnienie jawne oraz zadanie oparte na tekstach kultury innych, niż lektury obowiązkowe.

Zagadnienia jawne do matury ustnej zamieszczone w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dwa lata przed egzaminem zawierają katalog pytań, które mają na celu sprawdzić znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych.

Zagadnienia losowane w drugiej kolejności dotyczą literatury, dzieł sztuki, tekstów nieliterackich lub ikonicznych. Zdający musi omówić problem na ich podstawie. W praktyce wygląda to tak, że na kartce znajduje się fragment tekstu, reprodukcja obrazu, fotografia rzeźby albo inny tekst kultury, a zdający ma w ścisłym odniesieniu do ich treści omówić zadany w poleceniu problem.

Ustna matura – punktacja i wyniki

Z matury ustnej można dostać maksymalnie 30 punktów. Wyznaczony przez CKE próg zdawalności wynosi 30 %.

Wyniki matury ustnej zdający poznają w dniu egzaminu po naradzie zespołu przeprowadzającego egzamin. Na wyniki matur pisemnych trzeba poczekać do 7 lipca.

Róża Adamczyk

Read Previous

Ogrzewacz gazowy na tarasie lub w ogrodzie

Read Next

Przyszłość Mobilności: Użytkowanie i korzyści z samochodów elektrycznych